Γεωργικές προειδοποιήσεις στους βαμβακοπαραγωγούς | 3ο Τεχνικό δελτίο από την ΔΑΟΚ Ξάνθης

Aug 27, 2021 | Γεωργία | Κτηνοτροφία

Το παρόν δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων φυτοπροστασίας απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς με στόχο την ενημέρωση τους για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.

Τα δελτία βασίζονται στους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούνται σε βαμβακοφυτείες της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, στις τακτικές λήψεις στοιχείων – δειγματοληψιών προνυμφών επί των φυτικών οργάνων, καθώς και στην καταγραφή των συλλήψεων ενήλικων πράσινου και ρόδινου σκουληκιού στις παγίδες που έχουν τοποθετηθεί, σε αντιπροσωπευτικές θέσεις για την βαμβακοκαλλιέργεια, της Περιφερειακής Ενότητας, από γεωπόνους της ΔΑΟΚ.

Αφορά στο διάστημα, περίπου του 80% της καρπόδεσης, μέχρι το άνοιγμα των πρώτων καρυδιών και αποσκοπεί στην οργάνωση μίας αποτελεσματικής διαχείρισης της καλλιέργειας.

Απαιτείται ο βαμβακοπαραγωγός να παρακολουθεί τακτικά κάθε βαμβακοχώραφό του και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζει τις συγκεκριμένες ορθές καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας, στο σωστό χρόνο.

Διαπιστώσεις

Οι βαμβακοκαλλιέργειες στην Π.Ε. Ξάνθης, έχουν γενικώς φυσιολογική εξέλιξη και πολύ καλή ανάπτυξη, οι οποίες βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο του 80% της καρπόδεσης, χωρίς να διαπιστώνονται μέχρι σήμερα προσβολές καλλιεργειών.

Τόσο για το πράσινο σκουλήκι όσο και για το ρόδινο σκουλήκι, οι συλλήψεις στο δίκτυο παγίδων είναι χαμηλές. Από τις επιτόπιες παρατηρήσεις, που πραγματοποίησαν γεωπόνοι της ΔΑΟΚ Ξάνθης, φαίνεται ότι ξεκίνησε η ωοτοκία της 3ης γενεάς του πράσινου σκουληκιού, όμως δεν διαπιστώνονται μέχρι σήμερα προσβολές καλλιεργειών. Η δεύτερη γενιά είχε μίας μικρής έντασης εμφάνιση και δεν προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία. Οι καλλιεργητές πρέπει να προσέξουν: Οι εφαρμογές εντομοκτόνων με την παρατήρηση αβγών στα φυτά είναι άστοχες.

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

Επιβάλλεται να συνεχιστεί η επιστάμενη παρακολούθηση και αυτήν την περίοδο, από τους παραγωγούς της εξέλιξης του πληθυσμού του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού και να προβαίνουν οι ίδιοι, αν είναι δυνατόν και καθημερινά, σε δειγματοληψίες προνυμφών επί των φυτικών οργάνων ώστε να αποφασιστεί έγκαιρα η επέμβαση αν χρειαστεί. Πιθανή αύξηση του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού της τρίτης γενιάς, αν δεν αντιμετωπιστεί στη νεαρή ηλικία, κάτω του ενός εκατοστού, είναι ικανή να δημιουργήσει κάποια ζημία τόσο στα μεγάλα καρύδια όσο και στα μικρότερα, και πολύ περισσότερο στις όψιμες καλλιέργειες.

Να αποφεύγονται πρακτικές που προωθούν την περαιτέρω οψίμιση της καλλιέργειας: Αποφυγή υπερβολικών αρδεύσεων. Συνιστάται η εφαρμογή των εγκεκριμένων από το ΥΠΑΑΤ ανασχετικών σε οψιμισμένες καλλιέργειες.

Ενέργειες:

Για το Πράσινο σκουλήκι για τις καλλιέργειες που βρίσκονται στο στάδιο της καρποφορίας, ως κατώτατο όριο πληθυσμιακής πυκνότητας του πράσινου σκουληκιού για την λήψη απόφασης επέμβασης, ψεκασμός με τα εγκεκριμένα/κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ορίζεται όταν βρίσκουμε (4) νεαρές προνύμφες (1ου και 2ου σταδίου, μήκους μέχρι ένα εκατοστό) κατά μέσο όρο, ανά 100 φυτά ή μία νεαρή προνύμφη κατά μέσο όρο στα φυτά γραμμής μήκους 1,5 μέτρο.

Για το Ρόδινο σκουλήκι για τις καλλιέργειες που βρίσκονται στο στάδιο της καρποφορίας, ως κατώτατο όριο πληθυσμιακής πυκνότητας για την λήψη απόφασης επέμβασης, ψεκασμός με τα εγκεκριμένα/κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ορίζεται όταν διαπιστωθούν 5-8 προνύμφες στο εσωτερικό 100 νεαρών καρυδιών ηλικίας 2 εβδομάδων.

Εφαρμογή ψεκασμών με φυτοπροστατευτικά προϊόντα: Τονίζουμε ότι θα πρέπει να αποφεύγονται γενικά οι μη αναγκαίοι «προληπτικοί» ψεκασμοί. Όταν και αν χρειαστεί να γίνονται επαναληπτικές επεμβάσεις καλό είναι να γίνονται με σκευάσματα πάντα εγκεκριμένα, διαφορετικής δράσης και διαφορετικής χημικής ομάδας. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται ψεκασμός μόνον αν ξεπεραστεί το όριο επέμβασης.

Προσοχή στα παρακάτω για την εφαρμογή ψεκασμών με φυτοπροστατευτικά προϊόντα!

  • Μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τα εγκεκριμένα σκευάσματα (φυτοπροστατευτικά προϊόντα) όπως αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: http://www.minagric,gr//syspest/, ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στις ετικέτες στην ελληνική γλώσσα, για την αντιμετώπιση του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού ή κάθε άλλου εχθρού και ασθένειας.
  • Πωλούνται μόνον από τα επίσημα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που διαθέτουν υπεύθυνο επιστήμονα και μόνον εφόσον έχει εκδοθεί συνταγή σε κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
  • Υπενθυμίζεται ότι η παράνομη εισαγωγή και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων από άλλες χώρες απαγορεύεται και οδηγεί στην επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων.
  • Oι παραγωγοί πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τον τρόπο και χρόνο εφαρμογής, καθώς και για την ασφαλή διαχείριση των κενών συσκευασίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τόσο για την προστασία και ασφάλεια των ιδίων και των άλλων, όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος, εφαρμόζοντας προσεκτικά και χωρίς αποκλίσεις, όλες τις πληροφορίες και οδηγίες της ετικέτας και των αναγραφόμενων στη συσκευασία. Επίσης να ακολουθούν και τις οδηγίες των υπευθύνων των καταστημάτων εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων).
  • Οι καλλιεργητές θα πρέπει να τηρούν ημερολόγιο επεμβάσεων και γι’ αυτό τον λόγο, κατά την προμήθεια των γεωργικών φαρμάκων, να ζητούν από το κατάστημα τα ειδικά έντυπα καταγραφής της αγοράς των φαρμάκων, στα οποία θα καταγράφουν τις ημερομηνίες χρήσης. Τα έντυπα αυτά θα τα διατηρούν στο αρχείο τους για ενδεχόμενο έλεγχο.

Προστασία μελισσών

  • Oι παραγωγοί (επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων) όταν και αν, πρόκειται να ψεκάσουν, εφαρμόζοντας τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου και αναφορικά με την προστασία των μελισσών, οφείλουν να ειδοποιούν σχετικά τους μελισσοκόμους της περιοχής όπου ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό νέφος και οι μέλισσες των οποίων ενδέχεται να εκτεθούν σε αυτό, σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από το χρόνο ψεκασμού, έτσι ώστε οι μελισσοκόμοι να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των μελισσών.
  • Για το σκοπό αυτό θα πρέπει απαραιτήτως και οι μελισσοκόμοι να αναγράφουν στις κυψέλες τον κωδικό τους το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή τους ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποίησή τους.
  • H εφαρμογή των ψεκασμών να γίνεται την ώρα που οι μέλισσες έχουν σταματήσει να πετάνε, μετά τη δύση του ηλίου (βραδινές ώρες), καθώς αυτό επιτρέπει να περάσουν μερικές ώρες για να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

Οι βαμβακοπαραγωγοί και μόνο είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής, της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης στις συνθήκες της καλλιέργειας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και για λοιπούς χειρισμούς, τα οποία συμβάλλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας.

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

Κατηγορίες

Social