Πολιτικη Προστασιας Προσωπικων Δεδομενων

Η ιστοσελίδα plantsymptoms.com θεωρεί τα προσωπικά σας δεδομένα πολύ σοβαρή υπόθεση και γι’ αυτό συμμορφώνεται με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR). Η ιστοσελίδα plantsymptoms.com δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών κανονισμών λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η πολιτική αυτή ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την ιστοσελίδα: www.plantsymptoms.com

Ο φορέας που ευθύνεται για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) την ιστοσελίδα αυτή είναι η www.plantsymptoms.com

Σκοπός της παρούσης πολιτικής μας είναι να αποτυπωθούν με όσο το δυνατόν πιο απλό, κατανοητό και συνοπτικό τρόπο τα εξής:

Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε και για ποιο σκοπό

Για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας

Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Ποια μέτρα παίρνουμε για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Με τον όρο προσωπικά δεδομένα εννοούμε «κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί», όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο τηλεφωνικός αριθμός ή το email σας. Τα προσωπικά δεδομένα, που επεξεργαζόμαστε, παρέχονται σε εμάς: είτε άμεσα από εσάς, είτε αυτόματα μέσω της ιστοσελίδας (έμμεσα).

Επικοινωνήστε μαζί μας: Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα πληροφόρησης ή υποστήριξης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω των αντίστοιχων συνδέσμων που υπάρχουν στη ιστοσελίδα μας. Προκειμένου να επιτευχθεί η μεταξύ μας επικοινωνία, θα σας ζητήσουμε το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Προσωπικά δεδομένα που μοιραζόμαστε- μεταφορές δεδομένων

Δεν πωλούμε, ενοικιάζουμε, εμπορευόμαστε ή αποκαλύπτουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και των επισκεπτών της ιστοσελίδας, πέραν των όσων ορίζονται στην παρούσα.

Περαιτέρω, έχουμε τη δυνατότητα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα: α. Εφόσον απαιτείται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση, ή β. Εφόσον μας απευθύνει νόμιμο αίτημα οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

Η εταιρία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα κυρίως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ/ ΕΟΧ). Σε περίπτωση μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων εκτός ΕΕ/ ΕΟΧ ή σε περίπτωσης συνεργασίας μας με φορείς παροχής υπηρεσιών εκτός ΕΕ/ΕΟΧ ή διεθνείς οργανισμούς, ο παραλήπτης των δεδομένων θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις επαρκούς προστασίας των προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να παρέχει κατάλληλες αντίστοιχου επιπέδου εγγυήσεις.

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Η εταιρία μας διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται, ώστε να εκπληρωθούν οι σκοποί συλλογής τους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Μετά την πάροδο της περιόδου διατήρησης τα δεδομένα διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται.

Δικαιώματα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ  Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, αποτέλεσαν ή θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και σε κάθε περίπτωση να απαιτήσετε από την εταιρία τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή, ή τη συμπλήρωση αυτών σε περίπτωση ελλείψεων. Κατά την ενημέρωση των προσωπικών σας στοιχείων, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Υπό τις προϋποθέσεις του νόμου μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τον περιορισμό της επεξεργασίας που αυτά υφίστανται. Δεν μπορούν να διαγραφούν προσωπικά δεδομένα που οφείλουμε να διατηρούμε εξαιτίας νομικών υποχρεώσεων, όπως είναι πχ η τήρηση φορολογικών αρχείων, όπου έχουν εκδοθεί επώνυμα φορολογικά παραστατικά (τιμολόγια), πριν περάσει το χρονικό διάστημα που επιβάλλει ο νόμος (επί του παρόντος δεκαετία).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ Έχετε δικαίωμα να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν. Αυτό το δικαίωμα σας ισχύει εφόσον ο λόγος της επεξεργασίας τους εκ μέρους μας είναι το νόμιμο συμφέρον μας και εσείς έχετε αντίρρηση που οφείλεται σε οποιαδήποτε ιδιαίτερη κατάσταση σας (για προσωπικούς, επαγγελματικούς ή κοινωνικούς λόγους).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων σας. Αυτό θα ισχύει εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας και μέχρι να το επαληθεύσουμε, όταν θεωρείτε ότι η επεξεργασία που γίνεται είναι παράνομη, όταν δεν τα χρειαζόμαστε πια, ή όταν έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που κρίνετε ότι τα δεδομένα σας υφίστανται μη νόμιμη επεξεργασία. Η Αρχή συνιστά να έρχεστε πρώτα σε επαφή μαζί μας για να υποβάλλετε οποιοδήποτε παράπονο ή αίτημα σας. Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματος σας. Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την απάντηση μας, μπορείτε να υποβάλλετε την καταγγελία σας στην Αρχή (Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, τηλ. 210- 6475600, www.dpa.gr, email: complaints@dpa.gr).

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και για κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε υποβάλλετε αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση plantsymptoms@gmail.com.Είναι πιθανόν να χρειαστεί να σας ζητήσουμε στοιχεία ταυτοποίησής σας πριν απαντήσουμε, ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν ασκεί κάποιος άλλος δικό σας δικαίωμα. Κατά κανόνα, το αίτημά σας θα ικανοποιείται, εντός μηνός από την παραλαβή του, ή αν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, θα ενημερώνεστε σχετικά τουλάχιστον εντός μηνός για την καθυστέρηση που μπορεί να συνεπάγεται η πολυπλοκότητα του αιτήματος. Οι πληροφορίες και όλες οι σχετικές ενέργειες απάντησης στα αιτήματα σας παρέχονται δωρεάν, εκτός αν είναι υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα.

Επικοινωνία

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ή να ικανοποιήσετε οποιοδήποτε των δικαιωμάτων σας, παρακαλώ επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση plantsymptoms@gmail.com