ΚΕΟΣΟΕ: Άμεση επίλυση του θέματος που αφορά την επιδότηση του μέτρου «Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων», που η ΑΑΔΕ αντιμετωπίζει ως εισοδηματική ενίσχυση και όχι ως Επένδυση

Jan 13, 2022 | Uncategorized, Αμπελοοινικά

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια αντίδρασης του αμπελοοινικού κλάδου, για ένα θέμα που αν και είναι οφθαλμοφανές, δεν βρίσκει ευήκοα ώτα.

Πρόκειται για την απαράδεκτη αντιμετώπιση της είσπραξης επιδοτήσεων για την Αναδιάρθρωση και Μετατροπή αμπελώνων, η οποία από την ΑΑΔΕ αντιμετωπίζεται ως εισοδηματική ενίσχυση (και όχι σαν Επένδυση, όπως πραγματικά είναι) με αποτέλεσμα οι αμπελουργοί (ως αγρότες του ειδικού καθεστώτος) που εισέπραξαν το 2021, την επιδότηση για την αναδιάρθρωση, εφόσον οι συνολικές του επιδοτήσεις υπερβαίνουν τις 5.000 € (συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης για την Αναδιάρθρωση αμπελώνων), να υποχρεώνονται να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης στο κανονικό καθεστώς, έως 30 Ιανουαρίου 2022.

Πως έχει το θέμα:

Σύμφωνα µε το άρθρο 41 του ν.2859/2000: «1. Οι αγρότες, οι οποίοι το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των 15.000 ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των 5.000 ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 5.

Ως προς τον προσδιορισμό των ορίων που αποτελούν τα κριτήρια για την παραμονή στο ειδικό καθεστώς ή τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς, µε σαφήνεια ορίζεται ότι στις 15.000 ευρώ περιλαμβάνεται η αξία όλων των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής και των παροχών αγροτικών υπηρεσιών προς κάθε πρόσωπο, που πραγματοποιήθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος, και στις 5.000 ευρώ περιλαμβάνεται κάθε είδους επιδότηση που έλαβαν οι αγρότες…».

Το όριο των 5.000 € σύμφωνα με τον οδηγό της ΑΑΔΕ προς τους αγρότες (Σχετ. αριθ. ΠΟΛ 1201/2016 Εγκύκλιος), περιλαμβάνει:

«Για τον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 € από επιδοτήσεις, από 1.1.2017 και εφεξής λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό επιδοτήσεων ή ενισχύσεων κάθε μορφής, που πράγματι καταβλήθηκε στον αγρότη εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους, έστω κι αν στο ποσό αυτό περιέχονται και ποσά επιδοτήσεων ή ενισχύσεων, που αφορούν σε προηγούμενα φορολογικά έτη (ημερολογιακά). Στο ποσό των επιδοτήσεων, περιλαμβάνεται οποιοδήποτε ποσό επιδότησης ή ενίσχυσης καταβλήθηκε στον αγρότη, όπως: πράσινη ενίσχυση, βασική ενίσχυση, ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας, συνδεδεμένες ενισχύσεις, εξισωτική, ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι, κ.λ.π.

Δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου των 5.000 € και δεν θεωρούνται επιδοτήσεις ή ενισχύσεις ,οι κάθε είδους ενισχύσεις από το κράτος για την πραγματοποίηση επενδύσεων, οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ»

Στις περισσότερες των περιπτώσεων, η μη ένταξη του κάθε αμπελουργού στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ , έγκειται στο γεγονός ότι ο τελευταίος , ορθώς θεωρεί ότι η ενίσχυση που εισέπραξε από το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης (έστω και αν υπερβαίνει τις 5000 €) ,σύμφωνα με την ΠΟΛ 1201/2016 της ΑΑΔΕ, αποτελεί επένδυση και ως εκ τούτου εξαιρείται του υπολογισμού του ορίου των 5000 €, η υπέρβαση του οποίου επιφέρει την υποχρεωτική μετάταξή του από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό καθεστώς.

Αν και είναι αυτονόητο ότι η Αναδιάρθρωση ενός αμπελώνα ο οποίος μπορεί να έχει διάρκεια ζωής 30 έτη αποτελεί επενδυτική ενέργεια ,εκτός των άλλων ακόμη και η ισχύουσα ΥΑ 1536/118137/5-6-2020 στο άρθρο 5 προβλέπει ότι: «Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα 10 ετών, υπολογιζόμενη από το οικονομικό έτος πληρωμής της στήριξης. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να δεσμεύει κάθε νόμιμο κάτοχο του αγροτεμαχίου

Λόγω αυτής της τουλάχιστον αβλεψίας της ΑΑΔΕ, οι αμπελουργοί έλαβαν σημειώματα (σσ. η ενημέρωση από την ΑΑΔΕ έχει ημερομηνία 16.08.21), που τους πληροφορούν ότι δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς, όπως είχαν υποχρέωση να κάνουν. Στην ίδια επιστολή καλούνται να προβούν σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να καταστούν νόμιμοι και φορολογικά ενήμεροι ,καταβάλλοντας ταυτόχρονα πρόστιμα που ανέρχονται σε πολλές περιπτώσεις άνω των 800€.

Επιπλέον ο κάθε αμπελουργός που έλαβε επιδότηση Αναδιάρθρωσης άνω των 5000€ ,ή λαμβάνει αθροιστικά επιδοτήσεις άνω των 5.000 €, θα έχει τις υποχρεώσεις τήρησης Βιβλίων Β΄ κατηγορίας για την επόμενη τριετία ,αλλά και υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ένταξή του στο κανονικό καθεστώς με υψηλότατο διαχειριστικό κόστος (υποβολή τριμηνιαίων δηλώσεων ΦΠΑ ,ένταξη στο καθεστώς Mydata, κλπ.)

Είναι συνεπώς για τους αμπελουργούς, άδικη, εξαιρετικά επικίνδυνη και οικονομικά επαχθής η ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, επειδή δεν αναγνωρίζεται από την ΑΑΔΕ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι η ενίσχυση της Αναδιάρθρωσης, έχει χαρακτήρα Επενδυτικό και όχι Εισοδηματικό.

Το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι ο αμπελουργός αποτρέπεται πλέον να προβεί σε επενδυτικές δράσεις ,πράξη που έχει απόλυτη ανάγκη ο αμπελοοινικός τομέας, αλλά και η ίδια η χώρα μας.

Προφανώς και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα πρέπει να παρέμβει άμεσα, ώστε να αρθεί αυτή η καταφανής παρανόηση.

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

Κατηγορίες

Social